Algemene huurvoorwaarden

Onder “fiets(en)” word(t)(en) bedoeld: fietsen (heren-, dames-, kinder-), tandems, ligfietsen, aanhangfietsen, fietsstoeltjes, steps, duosteps en yellowtrein met behorende locomotief, wagon, extra stoeltje en maxi-cosi en andere materialen die geleverd worden)

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.

artikel 2 Betaling

 1. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde bedragen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat een maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast tevens gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.
 3. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 4. Indien de huurder door welke oorzaak of omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten geen aansprakelijkheid.
 5. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af)rekening vernielde bedragen te voldoen tenzij hij met betrekking tol de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets een gevolg was van een defect, dat daarin reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in het contract vermeld.
 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als in artikel 1 bedoeld.
 3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of wegens verlengde vermeerderde huursom bestaat.
 4. Het(de) fiets(en) moet(en) bij het adres van de huurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 5. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd bij het adres van de verhuurder is(zijn) ingeleverd loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt(worden) ingeleverd of door de verhuurder is(zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 25,00 per fiets voor elke dag, dat te laat wordt(worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst. Ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie zij zich ook bevindt(bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarde van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik

 1. De fiets(en) mag(mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s). Hij(zij) moet(en) bij verhuurder’s adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin hij(zij) werd(en) ontvangen.
 2. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient hij(zij) alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
 3. De fiets(en) mag(mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt word van verharde paden en/of wegen.

Artikel 5 Schade, Verlies en Diefstal

De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en –ketting(en)/sloten, tegen bedragen, welke door de verhuurder naar normale normen vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde.  De fiets(en) is(zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of casco-schade.

Artikel 6 Kosten tijdens de huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van het gebruik van de fiets(en) is(zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7 Ongeval

Bij ongeval(en) is de verhuurder niet verantwoordelijk. De huurder is zelf verantwoordelijk voor  wat met hem of haar en eventuele passagier(s) gebeurd. De verhuurder heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheden bij een ongeval en dergelijke.